Keit Fomotškin: õnnelikud noored oskavad hoida ennast ja teisi

SPIN-programm on noortele mõeldud spordil põhinev ennetusprogramm, mille raames saavad ligi 300 noort vanuses 10-18 iganädalaselt osa Eesti tippklubide treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest. Sport pole programmis aga eesmärk, vaid vahend – lisaks pallimängule arendatakse erinevaid noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. SPIN on teine algatus Heateo Mõjufondi portfellis, kus noortele suunatud algatusi toetatakse kolme aasta vältel nii rahaliselt kui ekspertide teadmistega. Heateo Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Kärt Kaasik vestles SPIN-i tegevjuht Keit Fomotškiniga programmist, selle mõjust noortele ja tulevikuplaanidest.

Mis on SPINprogramm ja miks noored teie programmi tulevad?

SPIN on mitmes Eesti kogukonnas tegutsev programm, mis sisustab noorte aega tähenduslike ja arendavate tegevustega. Noortel on võimalus kolm korda nädalas tegeleda spordiga, mis neile meeldib ja tunda sellest rõõmu. Meie eriline tähelepanu läheb noorte sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arendamisele. Näiteks üksteisega arvestamine, enesejuhtimine ja enesekontroll või eesmärkide seadmine, emotsioonidega toimetulek ja positiivseks liidriks olemine. Neid on väga hästi võimalik kinnistada ja harjutada läbi jalgpalli kui meeskonnamängu.

Noorte jaoks on see võimalus õppida uusi oskusi ja leida uusi sõpru. Noored ise on öelnud, et SPIN on mitmekülgsem kui tavatrennid, kuna me arendame paljusid erinevaid oskusi, millest on nii mängus kui igapäevaelus kasu.

Kuidas noored SPIN-programmi jõuavad?

Hästi oluline panus noorte trenni kutsumisel on koolide sotsiaalpedagoogidel ja klassijuhatajatel. Teeme ka ise koolides näidistrenne, tutvustame programmi ja innustame noori osalema. Kohalikul tasandil on tegemist tõelise võrgustikutööga. Lisaks koolidele on kaasatud näiteks politsei, noorsootöötajad ja erinevad  tugispetsialistid, kes laste turvalisusega tegelevad. See on oluline, et toetada noori nende arengus võimalikult õigel ajal ja mitmekülgselt.

Kuidas SPIN nende noorte elusid mõjutab?

Meil on mitmeid näiteid, kus noored on tulnud programmi agressiivselt käituvatena ja ei ole osanud oma emotsioonidega toime tulla. Programmis osalemise käigus on nad õppinud rahulikuks jääma ja oma emotsioone teisel viisil väljendama. Mitmed nendest noortest on täna oma gruppides mentori rollis ning julgustavad ja innustavad teisi.

Meil on huvitav näide ühest Tallinna kooli klassist, kes ei tahtnud ühestki üritusest osa võtta ning oli valdavalt passiivne. Saime programmi mitu sealset liidrit, kes olid teistele seni käitumise poolest pigem halvaks eeskujuks. Mõnda aega programmis osalemise järel muutusid nad aga positiivseteks eeskujudeks – klass osales kooli loovvõistlusel ja võitis seal I koha. Kuuleme selliseid lugusid koolide sotsiaalpedagoogidelt ja nad on tulemustest siiralt vaimustuses.

Eduelamused innustavad nii meid kui ka partnereid kohalikul tasandil rohkem pingutama.

Näeme palju rõõmustavat ka SPIN-programmi mõju-uuringu tulemustes. Uuringud näitavad, et kahe osaletud hooaja jooksul väheneb osalejate riskivalmidus 18% ja impulsiivsus 16% ning paraneb enesekontroll 12%. Lisaks on tõendatud, et juba ühe hooajaga paraneb osalejate õppeedukus 9% ja koolikäitumine 7%. Õppeedukuse ja käitumise hinnang on seda kõrgem, mida aktiivsem on olnud noore osalus SPIN-programmis. Kui Eestis hakkavad noored 7. – 9. klassis üldiselt käituma riskialtimalt ning prosotsiaalsed hoiakud nõrgenevad, siis programmis osalevate noorte puhul need vastupidiselt tugevnevad.

Näeme seda, et SPIN-is osalevatest noortest, nende treeneritest ja programmiga seotud inimestest moodustub kogukond. On ägedaid näiteid, kus grupist lahkunud noor, kes kolis välismaale elama, jäi kaaslastega suhtlema tiimi sotsiaalmeedia grupis. Üksteise tegemistele elatakse kaasa ning hoitakse suhtlust ka edaspidi.

Samuti näeme positiivset suhtumist programmi panustavatesse politseiametnikesse. Kui teismeliseeas tavapäraselt mässumeelsus kasvab, siis meie näeme seda, et kui kohalik konstaabel võtab vormi seljast, mängib noortega jalgpalli ja lööb pärast patsu, siis vastasseis, mis kunagi võis olla, väheneb või kaob sootuks.

Sellised lood kõnelevad tegelikult iseenda eest. Miks on mõju hindamine ja analüüs teie jaoks nii olulised?

Mõju hindamine on meie jaoks oluline, sest see on meile indikatsioon, milliste eesmärkide lõikes programm töötab ja mida tuleb muuta. Näiteks kui me näeme, et enesehinnang või enesetõhusus ei parane, siis kasutame seda infot programmi eluoskuste töötubade muutmiseks ja programmi sisuliseks arendamiseks. Teiseks annab mõju hindamine teadmise, kuidas ja kui palju programm noorte elukvaliteeti muudab. See on oluline nii koostööpartnerite kui ka meie endi jaoks. Noortega töötamine on suur vastutus ja tahame olla kindlad, et SPIN-programm aitab nende elusid heas mõttes suunata – anda neile oskused elus hakkama saada, endale eesmärke püstitada ja nende nimel järjepidevalt pingutada.

Sellel aastal on olnud meedias palju juttu noortekampadest. Mida peaks tegema, et sellised asjad ei juhtuks?

Siin on märksõnadeks varajane märkamine ja ennetus. Oleme oma töös aru saanud, et efektiivsem on alustada programmiga noores eas. Nooremate kaasamine on kindlasti lihtsam ning väljalangevus meie kogemusele tuginedes madalam. 7. – 9. klassis, eriti aga gümnaasiuminoorte kaasamine on juba keerulisem. Ka politsei jaoks on koostöö SPIN-iga andnud olulise panuse ennetustegevuse efektiivsusesse, sest politsei kontaktisikute regulaarne gruppide külastamine ja tegevustes kaasalöömine aitavad neil paremini mõista, mida noored mõtlevad, mis on nende huvid ja mis neid vahel riskikäitumise või õigusrikkumiseni viib.

Noored vajavad turvalist ja mitmekesisemat keskkonda, kus nad saaksid tuge ja positiivset tagasisidet hea käitumise eest.

Töötame teadlikult selle nimel, et noored programmis järjepidevalt osaleksid. Pakume neile lisaks trennidele erinevaid meelelahutuslikke ja huvitavaid töötubasid ning võimalusi kohtuda tuntud inimestega. Lisaks teeme aina enam koostööd lastevanematega, et selgitada neile programmi väärtusi ja mõju noortele.

Programm alustas 2015. aasta alguses Tallinnas kahes piirkonnas – Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas. Peagi möödub sellest 4 aastat. Mis selle aja jooksul juhtunud on?

2016. aasta sügisel laienesime Kohtla-Järvele ja 2017. aasta alguses Narva. Selle aasta sees oleme laienenud veel nelja uude piirkonda – Tartusse, Rakverre, Viimsisse ja Mustamäele, ehk tegutseme kohe kokku seitsmes piirkonnas ja töötame 21 grupiga, kaasates nii poisse kui tüdrukuid, nii eesti kui vene emakeelega.

Meid on märgatud Eestis ja väljaspool. Eelmisel aastal saime Tallinna linna Spordi- ja Noorsooametilt noorsootöö aasta auhinna, Justiits- ja Siseministeerium esitas SPIN-i sel aastal esindama Eestit Euroopa turvaliste kogukondade projektide konkursile. UEFA Lastefond on tunnustanud meid kaks aastat Euroopa ühe silmapaistvama noortealgatusena, Euroopa Komisjoni  #BeInclusive EU Sport Awards konkursil jõudsime üheksa parima algatuse sekka.

Majanduslikult oleme suutnud vähendada sõltuvust Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi rahastusest. Praeguseks hetkeks panustavad ka kõikide piirkondade kohalikud omavalitsused finantsiliselt sellesse, et nende noored saaksid SPIN-programmis osaleda. Lisaks aitavad meid Briti Nõukogu ja erinevad fondid. Ettevõtetest on meie suuremateks partneriteks juba mitmendat aastat Tallinna Vesi, Sportlyzer ja Sportland.

Kuidas kohalikud omavalitsused teieni jõuavad – kas otsite ise uusi piirkondi või otsitakse teid üles?

Nii ühte kui teist. SPIN-iga levitame sõnumit, et meil on konkreetne noortele suunatud programm ja et seda mingis piirkonnas ellu viia, on tarvis ka kohaliku omavalitsuse rahalist panust. Kindlasti oleme avatud uute piirkondade avamisele. Hea meel on ka tõdeda, et meie võrgustiku liikmed – Politsei- ja Piirivalveamet, treenerid, koolide kontaktisikut – levitavad head sõna ning soodustavad sellega SPIN-i laienemist. Kindlasti on huvi meie vastu suurendanud ka viimastel kuudel noortekampade ümber lahvatanud tähelepanu ning sellega seoses ennetavate lahenduste otsimine, mida SPIN pakub. Ka erinevate piirkondade politseiosakonnad ning omavalitsused on ise initsiatiivikad, otsivad lahendusi ning uurivad, kuidas nad saaksid SPIN-i ka oma kogukonda.

Kas on olnud selliseid hetki, kus sa oled tundnud, et enam ei jõua?

Selliseid hetki võib tulla igal nädalal. Ma elan alati raskelt läbi kui näen, et hoolimata pingutustest on meil mõnes grupis vähe noori. See on keeruline hetk treenerite ja abitreenerite jaoks, kes on ettevalmistunud ja saanud täiendkoolitusi ning tahavad näha saalis noori, kellega töötada.

Keit Fomotškin

SPIN on kogukonnaprogramm ning iga partneri panus ja kvaliteet määrab selle, kui tulemuslikud me oleme. Hästi oluline on, et annaksime SPIN-ist rääkides edasi positiivseid sõnumeid. Mõni ettevaatamatu fraas võib tuua kaasa selle, et mõnes koolis, lapse või lapsevanema jaoks jääb programmist vale mulje.

Lapsevanemate toetus ja mõistmine on samuti  olulised. Viimsis, programmi avamisel, võtsin enda jaoks eraldi eesmärgiks suhelda otse võimalikult paljude lapsevanematega, selgitada välja nende ootused ning põhjused, miks nad arvavad, et laps võiks programmis osaleda. Julgustasin neid küsima tagasisidet ning tundma huvi, kuidas nende lapsel läheb ning kuidas nad omalt poolt kaasa aidata saaksid. Näen, et see on aidanud kaasa vanemate aktiivsemale suhtlusele.

Sa oled mitu korda maininud, et tegemist on kogukonnaprogrammiga ja viite seda ellu erinevate osapooltega. Mida see sinu jaoks tähendab?

SPIN on võrgustik, mis kaasab erinevate valdkondade inimesi ja üksi me seda kõike ei suudaks. Töötame koos jalgpalliklubide, kohalike omavalitsuste, politsei, lastekaitse töötajate ning koolide ja sealsete sotsiaalpedagoogide, klassijuhatajatega. Töötame koos selle nimel, et noored programmi tuleks ja seal püsiksid.

Pole väga kerge juhtida võrgustikku, kuhu kuulub rohkem kui 300 inimest ja palgal on sellest ainult 10%.  Kõik ülejäänud võrgustiku liikmed teevad oma tööd igapäevatöö kõrvalt vabatahtlikult ning nad peavad mõistma ja nägema ühisest panusest sündivat kasu. Minu ülesanne on see nii-öelda nähtavaks muuta. Viia võrgustiku liikmeteni sõnum, et koostöö on vajalik, et luua noortele turvalisem, motiveerivam ja arengut soosiv keskkond. SPIN-iga oleme suutnud erinevate organisatsioonide vahel olevaid piire lõhkuda ja näidanud võrgustikutöö kasulikkust.

Meie valdkonnas on eriti oluline mitte ära kustuda, olla järjekindel ja lõpuni uskuda.

Mis on SPIN-i jaoks järgmised suured eesmärgid?

Meil on õnnestunud tõestada, et nullist on võimalik üles ehitada organisatsioon ja panna see jätkusuutlikult toimima. Lisaks on meil mõju hindamisest reaalsed tulemused ja teenus, mida väärtustavad nii riik, kohalikud omavalitsused kui ka erasektori partnerid. Unistan, et SPIN jätkab pärast Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi käimasoleva perioodi rahastuse lõppemist 2021. aastal vähemalt samas mahus nagu praegu ja on väärtustatud partner erinevate sektorite jaoks. Nende ambitsioonide realiseerimiseks oleme me nüüd ka Heateo Mõjufondis. Kümne aasta pärast võiks SPIN olla kõigis Eesti maakondades ja see nõuab suurt tööd.

Kuidas Heateo Mõjufond teie organisatsiooni edasi aitab?

Oleme viimastel aastatel väga kiirelt kasvanud. Mõjufondi toel saame meeskonda laiendada selleks, et jõuaksime kogukondadele veelgi lähemale. Seda nõuab nii meie koostööpartnerite hulk kui ka sisukas koostöö lastevanematega. Läbi nende tegevuste tahame kaasata rohkem noori ja kasvatada veelgi oma mõju.

Teiseks on meil kahe aasta pärast ees see hetk, kus praegune baasrahastust tagav Euroopa Sotsiaalfondi rahastusperiood lõpeb. Selleks, et jätkata samas mahus ja olla tulevikus valmis kasvuks, tahame tuua SPIN-i juurde rohkem erasektori panust. Usun, et suured asjad sünnivad sektorite vahelises koostöös ja otsin siin veel suuremat tasakaalu. See annab ka selge sõnumi ühiskonnale, et noorte arengu toetamine, riskikäitumise vähendamine ja eluoskuste parandamine ei ole ainult riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanne, vaid sellesse panustame me kõik koos.

Tahame jätkuvalt tõestada, et Eestis on võimalik teha suuri asju ja luua algatusi, mida rahvusvaheliselt hinnatakse ja mõju osas eeskujuks tuuakse. Meid innustavad noored, keda oleme näinud nelja hooaja jooksul arenemas, kasvamas ja rohkem vastutust võtmas. Nagu ka noored, kes on SPIN-ist juba välja kasvanud – liitunud jalgpalliklubidega, läinud tööle või järgmist haridusastet omandama. Töötame selle nimel, et õnnelikke noori, kes oskaksid hoida ennast ja teisi enda ümber, oleks aina enam!

SPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Kohtla-Järve linn, Narva linn, Rakvere linn, Tartu linn, Viimsi vald, UEFA Foundation for Children, Heateo Mõjufond, Tallinna Vesi AS ning Briti Nõukogu.