Kasutustingimused

Edasi.org on Edasi.org OÜ (edaspidi „Edasi“) poolt hallatav veebileht (edaspidi „Veebileht“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehega ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid jms) seotud õigused kuuluvad Edasile või on Edasil luba teoste kasutamiseks.

Veebilehel avalikustatud teoseid tohib ilma Edasi eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida, kuid refereering või tsitaat peab sisaldama viidet Veebilehele ja võimalusel ka kõnesoleva teose autorile, kusjuures viide Veebilehele peab sisaldama ühtlasi hüperlinki Veebilehele.

Veebilehel avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil hello@edasi.org. Samuti kirjutage palun samal aadressil, kui Teie hinnangul on Veebilehel avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Edasi ei vastuta Veebilehel avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Edasi mistahes kahju eest, mis on tekkinud Veebilehel avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

 Kaastöö avaldamise üldtingimused

Iga soovija võib teha Edasile ettepaneku avalikustada Veebilehel oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, lühiessee või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub Veebilehel kajastatavate teemadega ega kutsu üles vägivallale, ei ole põhjendamatult vulgaarne või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sobimatu. Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov ja kaastöö aadressil hello@edasi.org. Edasil on õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest.

Kaastöö edastamisel Edasile annab kaastöö autor Edasile tasuta üle kõik kaastööga seotud varalised õigused, samuti annab kaastöö autor Edasile tasuta ainulitsentsi järgmiste kaastööga seotud isiklike õiguste osas: õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta. Nimetatud ainulitsents kehtib territoriaalselt piiramatult kogu asjaomaste õiguste kehtivuse perioodil ning on tagasivõtmatu.

Ainulitsentsi kohaselt on Edasil õigus teostada litsentsi esemeks olevaid õigusi paralleelselt kaastöö autoriga ning kaastöö autoril ei ole õigust litsentseerida samu õigusi kolmandatele isikutele peale Edasi. Eelnimetatud ainulitsents lõppeb automaatselt ja Edasile üleantud varalised õigused lähevad automaatselt tagasi üle kaastöö autorile juhul, kui Edasi teatab kaastöö autorile, et keeldub kaastöö avalikustamisest või ei ole kaastööd avalikustanud 2 nädala jooksul kaastöö edastamisest Edasile.