Kasutustingimused

Edasi.org on Edasi.org OÜ (edaspidi „Edasi“) poolt hallatav meediaväljaanne (edaspidi „Väljanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Edasile või on Edasil luba teoste kasutamiseks.

Väljaandes avalikustatud teoseid tohib ilma Edasi eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 10 (kümme) lause ulatuses, samuti peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Väljaandele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama loo alguses hüperlinki Edasi veebilehele.

Väljaandes avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil hello@edasi.org. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Väljaandes avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Edasi ei vastuta Väljaandes avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Edasi mistahes kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

1. Kaastöö avaldamise ja kommenteerimise üldtingimused

Iga soovija võib teha Edasile ettepaneku avalikustada Väljaandes oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, lühiessee, video, foto, joonistuse või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub Väljaandes kajastatavate teemadega ega kutsu üles vägivallale, ei ole põhjendamatult vulgaarne või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sobimatu. Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov ja kaastöö aadressil hello@edasi.org. Edasil on õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda. Edasi sisuloome põhimõtted on kirjas siin.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest.

Kaastöö edastamisel Edasile annab kaastöö autor Edasile tasuta (kui Pooled ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti) üle kõik kaastööga seotud varalised õigused avaldamiseks Edasi poolt hallatavates Väljaannetes, samuti annab kaastöö autor Edasile tasuta ainulitsentsi järgmiste kaastööga seotud isiklike õiguste osas: õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta. Nimetatud ainulitsents kehtib territoriaalselt piiramatult kogu asjaomaste õiguste kehtivuse perioodil ning on tagasivõtmatu.

Ainulitsentsi kohaselt on Edasil õigus teostada litsentsi esemeks olevaid õigusi paralleelselt kaastöö autoriga ning kaastöö autoril ei ole õigust litsentseerida samu õigusi kolmandatele isikutele peale Edasi. Eelnimetatud ainulitsents lõppeb automaatselt ja Edasile üleantud varalised õigused lähevad automaatselt tagasi üle kaastöö autorile juhul, kui Edasi teatab kaastöö autorile, et keeldub kaastöö avalikustamisest või ei ole kaastööd avalikustanud 2 nädala jooksul kaastöö edastamisest Edasile.

2. Tasuliste artiklite lugemine: Edasi Eksklusiiv

Edasi Eksklusiiv märkega tähistab Edasi tasulisi artikleid. Lugemisõiguse aktiveerimiseks on 2 võimalust: püsimakse 7.99€ kuus või ühekordne artikliost 2.99€. Rohkem infot: kuidas ma saan lugeda tasulisi artikleid veebis

Edasil on õigus tellimuse tingimusi muuta teavitades sellest püsitellijaid e-kirjaga või SMS-iga 1 kuu ette või avaldades sellekohase info Edasi.org veebilehel.

Tasuliste artiklite täismahus kopeerimine ja levitamine sotsiaalmeedias ei ole lubatud.